Voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

U dient programma/cursus-kosten vooraf te voldoen. Hiermee wordt uw inschrijving definitief wordt.

Betaling vindt plaats op rekeningnummer van de trainer of instantie die het programma verzorgd waarvoor u zich heeft ingeschreven. U ontvangt van deze instantie een factuur met betalingsinstructies.

Stichting Centrum ’t Ven staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Roermond onder KvK.nr.: 62618911

Individuele begeleiding:
Na goedkeuring van de offerte en het begeleidingscontract zenden wij een gespecificeerde factuur per mail naar de contactpersoon. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Open trainingen en programma’s:
Na inschrijving ontvangt u als deelnemer per mail een bevestiging en een factuur. De factuur dient 14 dagen voorafgaand aan de start van de training te worden voldaan.

In company trainingen en programma’s:
Na afloop van een training zenden wij een gespecificeerde factuur per mail naar de contactpersoon. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Zaalverhuur:
Bij annuleren tot 14 dagen voor de startdatum worden er geen kosten in rekening gebracht.
Bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum wordt 50% van de huurprijs in rekening gebracht.
Bij geen gebruik zonder bericht of annulering binnen 7 dagen voor de startdatum wordt de totale prijs in rekening gebracht.

Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden gedaan.

Huurders dienen zich te conformeren aan de statuten en huisafspraken van Stichting Centrum ’t Ven. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor de opvolging en naleving hiervan door hun gasten. De huisafspraken worden toegestuurd nadat de reservering is ontvangen

Individuele begeleidingssessies:
Deze zijn op basis van vooraf door ons geleverde offertes. Na acceptatie van de offerte wordt elke individuele begeleidingssessie in onderling overleg vastgesteld.

Annulering van een begeleidingscontract kan te allen tijde gedurende het gehele traject indien u het gevoel heeft dat een en ander geen meerwaarde meer voor u heeft.

De datum van een reeds geplande en afgesproken begeleidingssessie kan in dringende gevallen tot 14 dagen voorafgaand aan een individuele sessie kosteloos verzet worden naar een alternatieve datum. Annulering binnen 14 dagen van de afgesproken datum is niet mogelijk. U bent in dat geval het bedrag van de betreffende sessie verschuldigd en wordt een eventuele extra afspraak in rekening gebracht.

Indien, op de dag van de begeleidingssessie, de begeleider door buitengewone omstandigheden is verhinderd en er onverhoopt geen andere begeleider beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt om de sessie te verschuiven. Wij treden dan in overleg met u om de mogelijkheden te bespreken.

Open trainingen en programma’s:
Een open inschrijving kan tot 14 dagen voorafgaand aan de training kosteloos worden geannuleerd. Annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de trainingsdatum is niet mogelijk. U bent in dat geval het volledige cursusbedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk op elk moment voor aanvang van de cursus in uw plaats een vervanger te laten deelnemen. Wij ontvangen in dat geval graag vooraf de benodigde gegevens van de deelnemer.

Stichting Centrum ’t Ven organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten en de belangstelling voor onze programma’s is groot. Meestal zijn deze volgeboekt. Stichting Centrum ’t Ven behoudt zich het recht voor om een training of programma te annuleren als het aantal deelnemers niet het door ons vereiste minimum behaalt. Indien dit het geval is, wordt u uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de programmadatum hierover geïnformeerd. Wij verschuiven dan de inschrijving in overleg met u naar een andere datum.

Indien, op de dag van de training, de trainer door buitengewone omstandigheden is verhinderd en er onverhoopt geen andere trainer beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt om de training te verschuiven. Wij treden dan in overleg met alle deelnemers om de mogelijkheden aan te geven.

In-company trainingen en programma’s:
Deze zijn op basis van vooraf door ons geleverde offertes. Na acceptatie van de offerte en het vaststellen van trainingsdata zijn de boekingen definitief. Vanaf 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdatum is het totale honorarium verschuldigd. Tot 1 maand voor aanvang kan de training kosteloos verzet worden naar een alternatieve datum.

Indien, op de dag van de training, de trainer door buitengewone omstandigheden is verhinderd en er onverhoopt geen andere trainer beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt om de training te verschuiven. Wij treden dan in overleg met de opdrachtgever om de mogelijkheden te bespreken.

OVERIGE ALGEMENE VOORWAARDEN

Programma’s die uitgevoerd worden binnen ons centrum zijn onderhevig aan het gedachtegoed en de statuten van stichting Centrum ’t Ven. Wij houden ons het recht voor om inschrijving en toegang van deelnemers tot programma’s en gebouwen te weigeren indien daar aanleiding toe is op basis van bovenstaande en/of de geldende huisafspraken binnen de gebouwen onder beheer van Stichting Centrum ’t Ven.

Trainers/begeleiders
Voor alle trainingen en programma’s, zowel open- als in-company, geldt dat Stichting Centrum ’t Ven bepaalt welke trainer/begeleider zal worden ingezet. Tevens heeft Stichting Centrum ’t Ven het recht de uitvoerende trainer(s)/begeleider(s) te vervangen.

Cursusmaterialen
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming het materiaal dat Stichting Centrum ’t Ven of de programma uitvoerder voor, tijdens of na afloop van de training aan u heeft verstrekt, te verveelvoudigen en/of aan derden ter beschikking te stellen, zonder schriftelijke toestemming van Stichting Centrum ’t Ven. Alle rechten van presentaties, beeldmateriaal, boeken, hand-outs, etc. berusten bij Stichting Centrum ’t Ven en/of de uitvoerende instantie van een programma.

Klachten
Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 1 week na levering schriftelijk aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Ga naar de inhoud